مراحل اخذ استاندارد

استاندارد ادواری 

 •  اطمینان از اتمام عملیات نصب و راه اندازی آسانسور و به انجام رسیدن کلیه عملیات ساختمانی و برق رسانی وسایر عملیات مربوطه
 •  ارسال کپی از صفحه اول پروانه ساختمانی و کپی کارت ملی متقاضی پشت و رو به شرکت
 •  ثبت نام اینترنتی توسط شرکت، اخذ کد رهگیری و مشخص شدن شرکت بازرسی
 •  تأئید نهایی بازرس
 •  انتظار جهت اعلام تاریخ نوبت بازرسی توسط شرکت بازرسی
 •  عقد قرارداد سرویس و نگهداری یکساله مابین کارفرما و پیمانکار
 •  پرداخت وجه مربوط به هرینه بازرسی توسط کارفرما و ارائه اصل فیش واریزی به شرکت
 • ارسال نقشه، محاسبات و بقیه مدارک و همچنین فرم مهندس ناظر توسط شرکت به شرکت بازرسی
 •  بازرسی آسانسور توسط بازرس مربوطه با حضور نماینده شرکت و رفع ایرادات احتمالی تا آخرین بازرسی
 •  آماده شدن گواهی تأئیدیه استاندارد آسانسور توسط شرکت بازرسی و تحویل به کارفرما
 •  ارسال کپی برابر اصل شده قرارداد سرویس و نگهداری یکساله و انجام بیمه نامه آسانسور به شرکت بازرسی برای تکمیل پرونده
استاندارد ادواری

چند نمونه از استاندارد های دریافت شده توسط آتیس :

“دریافت استاندارد ادواری “

ما را به دوستان خود معرفی کنید