آسانسورهای کششی

آسانسورهای کششی

در آسانسورهای کششی نیروی محرکه لازم برای حرکت آسانسور توسط مونور ایجاد میشود قطعات تشکیل دهنده موتور آسانسور عبارتند از یک الکتروموتور کوپل شده به یک گیربکس کاهنده سرعت که دارای سیستم ترمز و فلکه گیربکس بوده و روی یک شاسی  به نام شاسی موتور مونتاژ میشود والبته موتور آسانسور براساس گیربکس کاهنده سرعت خود به دو نوع گیربکسی و گیرلسی تقسیم میشود والبته موتور گیربکسی براساس نوع الکتروموتور خود به دو طبقه 3VFو AC2 تقسیم میشود. درمدل گیرلس به علت حذف گیربکس از موتور ابعاد موتور کوچکتر میشود واین امکان را میدهد که موتوربتواند در چاه آسانسور نصب شود در نتیجه نیازی به اتاق موتور خانه نخواهد بود همچنین موتورهای بدون گیربکس موجب کاهش لرزش کابین آسانسور میشود ونیز برق مصرفی راهم کاهش میدهد ولی قیمت موتور گیرلس دوبرابر قیمت موتور گیربکسی است.

آسانسورهای کششی

نحوه محاسبه توان موتور مناسب برای ظرفیت های مختلف

*9.81(p=((G*V)/N

P توان موتور است که براساس وات میباشد

Vسرعت مدنظر برای کابین آسانسوراست که برحسب M/Sمحاسبه میشود.

Gحداکثر بار یا وزن هر نفر در کابین آسانسور است این پارامتر برحسب KPمحاسبه میشود.به همین دلیل تقسیم بر 2میشود مثلا در آسانسورهایی که وظیفه حمل افراد را دارند وزن هر فرد را معادل 75 کیلوگرم در نظر میگیریم یعنی برای 5 نفر باید 5*75 تقسیم بر 2

Nدر این فرمول بعنوان پارامتر موتور معادل 0.5 یا 0.7 در نظر گرفته میشود.

توان مناسب برای 4-6 نفر  5.5KW  البته برای 8 توقف

توان مناسب برای 7-8 نفر  7.3KW

توان مناسب برای 9-10 نفر  9.2KW

توان مناسب برای 11-13 نفر  11KW

بر روی فلکه این موتور تعدادی کابل فولادی (سیم بکسل ) وجود دارد که از یک سمت به کابین آسانسور واز سمت دیگر به وزنه های آسانسور که درون قابی فلزی به نام قاب وزنه قرار دارند متصل است جنس وزنه ها از بتن یاچدن است .وزن این وزنه ها به اندازه وزن کابین +نصف ظرفیت کابین است دلیل استفاده از وزنه کمک به بالابردن آسانسور است در غیر این صورت برای این کار باید از موتورهای بسیار قوی با کیلو وات بالا استفاده کرد.

برچسب‌ها:

Write a Reply or Comment