انتخاب برگه
ارتقای سیستم های مدیریت ترافیک مسافرین

ارتقای سیستم های مدیریت ترافیک مسافرین

سیستم  مدیریت ترافیک آسانسور  برای استفاده بهینه از آسانسور و صرفه جویی در وقت و کاهش انرژی برق مصرفی، شرکت شیندلر نسبت به طراحی سیستم مدیریت آسانسور اقدام نموده که ضمن کاهش زمان انتظار رسیدن کابین و جلوگیری از تجمع مسافرین پشت درب طبقه، مسافرین قبل از رسیدن به درب...