نوعی کابل تخت می باشدکه ارتباط دهنده بین تابلو فرمان اسانسور و کابین است که همواره در حال حرکت است و باید از جنس مرغوب ومستحکم و انعطاف پذیر باشد.تراول کابل چند رشته رشته سیم برق می باشد که که ترمینال های تابلو فرمان را به جعبه رویتریون روی کابین ربط می دهد.کابلی که از یک سو به تابلو فرمان و از طرف دیگر به زیرکابین متصل است و با اسانسو ر بالا و پایین رفته و وظیفه ارتباط بین کابین و مدار کنترل را دارد.کمترشدن این کابل باعث صرفه جویی در هزینه نصب می شود اما کمتر از 12 رشته  باعث سبکی و گره خوردن ان می شود.

وظیفه اصلی ترااول کابل انتقال دادن دستور عملکرد اسانسور بین اجزا ان را بر عهده دار د که از بهترین مارک های تراول کابل در ایران میتوان به دت وایلر اشاره کرد.

 

تراول کابل