انتخاب برگه

سوالات متداول و دپارتمان آموزشی آسانسور و پله برقی آتیس :

در صورت عدم امکان نصب راه پله برای موتور خانه آسانسور تحت چه شرایطی استفاده از نردبان مجاز است ؟

الف – خطر لغزش و واژگونی نداشته باشد.

ب-هنگام قرار گیری در محل ، زاویه ای بین 70 و 76 درجه با افق داشته باشد ، مگر اینکه بصورت ثابت بوده و ارتفاعش از 1.5 متر کمتر نباشد.

پ- باید منحصرا برای اینچنین استفاده ای بوده و همراره در نزدکی محل دسترسی قرار داده شود.

ت- نزدیک به انتهای نردبان باید یک یا چند دستگیره که به سهولت قابل دسترسی باشند قرار گیرند.

ث- باید قبل از گزاشتن نردبان ، نقاط اتصال پیش بینی شده باشد.

منطقه ی باز شو قفل به چه منطقه ای گفته می شود ؟

به منطقه ای که در بالا تر و پایین تر از سطح توقف قرار دارد منطقه ی باز شو قفل گفته می شود که وقتی کابین در آن منطقه قرار می گیرد قفل های آن طبقه قابلیت باز شدن پیدا می کنند.

*اندازه ی مورد نیاز برای کمان +_20 می باشد

در چه شرایطی استفاده از کابین بدون درب مجاز می باشد؟

گیوتینی – وینچی با رانش مثبت