سیستم ترمز ایمنی – (پاراشوت)Safety Gear

پاراشوت کابین باید مجهز به ترمز ایمنی (پاراشوت) باشد که تنها در جهت جنبش رو به ذیل عمل نماید. ترمز آسانسور ایمنی باید بتواند کابین را با بار اسمی و سرعتی بیش از سرعت گاورنر متوقف کند. چنانچه فضای زیر چاهک آسانسور در دسترس اشخاص باشد وزنه تعادل نیز باید دارای ترمز ایمنی باشد. (چاهک معلق)
در صورتی که سرعت اسمی آسانسور برابر یا کمتر از ۰/۶۳ متر بر ثانیه باشد باید از نوع ترمز آنی یا لحظهای استفاده گردد. درصورتی که سرعت مساوی یا کمتر از ۱ متر بر ثانیه باشد باید از ترمز ایمنی آنی با نشانه ضربه مانع کاربرد گردیده و برای سرعتهای بیش از ۱ متر بر ثانیه ترمز باید از گونه تدریجی باشد. درصورتی که کابين دارای چندین ترمز ایمنی باشد کلیه آنها باید از نوع تدریجی پاراشوت باشند.
ترمز ایمنی کابین و وزنه ترازمندی باید دارای گاورنر مخصوص به خود باشند. مكانیزم فعال سازی ترمز ایمنی (گاورنر) باید بصورت مکانیکی بوده و استفاده از وسائل برقی هیدرولیکی و یا پنوماتیکی بازداشته میباشد.
در صورتی که سرعت نامی مساوی یا کمتر از ۱ متر بر ثانیه باشد ترمز آسانسور ایمنی وزنه ترازمندی باید از نوع تدریجی باشد وگرنه میتواند از نوع آنی باشد.

ترمز آسانسور                               ترمز آسانسور

پاراشوت ترمز ایمنی ترجیحا باید در پایین ترین سرنوشت کابین نصب گردیده و امکان مهر و موم کردن اجزای قابل تنظیم مقدور باشد. آزاد نمودن ترمز ایمنی باید فقط از طریق بالا بردن کابین/ وزنه تعادل شدنی باشد .
ترمز ایمنی در اثناء عملکرد باید بتواند کابینی با مجموع وزن کابین خالی به علاوه ۱/۲۰ مساوی ظرفیت با سرعتی دست کم ۱/۱۵ برابر سرعت مشهور (و نیز شتاب منفی متناسب با نوع ترمز ایمنی را متوقف نماید.
تست باراشوت میبایستی در شرایط (وزن کابین + مسافرین + ۲۵٪ وزن مسافرین) انجام پذیرد پاراشوت .

جهت چرخش باید با پروا به روش عملکرد ترمز ایمنی روی فلكه اصلی گاورنر،علامت گذاری شود.

در شرایط کارکرد عادی ترمز ایمنی، فاصله بین سطح فکهای اصطکاکی، نباید کمتر از ضخامت تیغه ریل ( بر حسب میلیمتر ) به علاوه ۳/۶ میلیمتر باشد. هم چنین فاصله بین سطح هریک از فکهای اصطکاکی و سطح تیغه ریل روبرو آن، نباید کمتر از ۱/۶ میلیمتر باشد.

 

به این مقاله هم علاقه دارید : راه های افزایش ایمنی آسانسور

 

و این اندازه گیری باید طوری انجام شود، که با اعمال نیروی کافی به کابین هرگونه لقي بین ریل و کفشکهای کابین گرفته شود، و سپس در همان سمت فاصله بین ریل و فک اصطکاکی، اندازه گیری شود.

ویژگی های پلاک

مشابه این عمل در سمت مقابل تکرار میشود. و در کلیه قطعات ترمز آسانسور ایمنی که نسبت به یکدیگر جنبش دارند، حداقل گرد از دو عضو متحرک باید از جنسی ساخته شوند، که در مساوی خوردگی محافظت شوند و یا بشکلی آبکاری شوند، که این محافظت را تامین نماید (با استفاده از پروسه الکترولیز) و یک پلاک مشخصات فلزی، باید به صورت محکم روی بدنه اصلی ترمز ایمنی نصب گردد.

نوشته های این پلاک باید به چهره خوانا و قابل تشخیص باشند و اندازه علائم و نوشته های روی آن نباید کوچکتر از ۶/۳ میلیمتر باشد.