سیستم نوبت دهی آسانسور و نحوه پاسخ به احضار مسافرین در آسانسور با توجه به نوع کاربری ساختمان می تواند متفاوت باشد و انخاب صحیح سیستم کنترل از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در ذیل به برخی از انواع سیستم های فراخوان اشاره شده است.

آسانسور(تصاویر از پروژه آموزش پرورش که شرکت آسانسور و پله برقی آتیس با سیستم فراخوانی گروهی پیاده سازی نموده است)

مکانیزم فراخوان ساده : (PUSH BUTTON)

در این مکانیزم ، آسانسور به اولین احضار پاسخ داده و تا اتمام اجرای فرمان مذکور ، احضارهای بعدی بی تاثیر خواهد بود. دکمه احضار در طبقات ،تکی است. سیستم مذکور جهت مکان های کم ترافیک ، آسانسور های باربر و بیماربر با تعداد طبقات کم مناسب است.

مکانیزم جمع کن رو به پایین (Collective Down)

در مکانیزم موجود، آسانسور تنها در حین حرکت از بالا به پایین به کلیه احضارها پاسخ می دهد. جهت ساختمانهای مسکونی پر جمعیت و ساختمانهای اداری که در طبقات آن شرکتهای مستقل از هم قرار داشته و کم ترافیک باشند. دکمه احضار در طبقات تکی است. سیستم نوبت دهی آسانسور .

سیستم نوبت دهی آسانسور

(تصاویر از پروژه آموزش پرورش که شرکت آسانسور و پله برقی آتیس با سیستم فراخوانی گروهی پیاده سازی نموده است)

 

جمع کن رو به بالا (Cillective Up) سیستم نوبت دهی آسانسور

مکانیزم مشابه بخش فوق می باشد که تنها به احضار های از پایین به بالا پاسخ می دهد، دکمه احضار در طبقات ، تکی است. جهت ساختمان های کم ترافیک که طبقه اصلی در بالا و سایر طبقات در پایین باشند مناسب می باشد.

سیستم نوبت دهی آسانسور

(تصاویر از پروژه آموزش پرورش که شرکت آسانسور و پله برقی آتیس با سیستم فراخوانی گروهی پیاده سازی نموده است)

جمع کن انتخابی (Collective Selective)

در این مکانیزم آسانسور به احضار های در جهت حرکت کابین پاسخ داده ، در نتیجه از توقف های غیر ضروری در پاسخ به احضار هایی خلاف جهت حرکت کابین جلوگیری بعمل می آید. در هر طبقه دو دکمه با علامت بالا و پایین (بغیر از طبقات ابتدا و انتها) وجود دارد. این نوع کنترل برای ساختمانهای اداری پر ترافیک توصیه می گردد.

فراخوانی گروهی 

در برخی از ساختمانها که چند آسانسور در مجاورت یکدیگر تعبیه شده اند از مکانیزم فراخوان گروهی استفاده می شود. در مکانیزم یاد شده پس از فشردن دکمه احضار سیستم نزدیک ترین کابین را به مسافر فرا می خواند. جهت برج های مرتفع ، هتلها ، موسسات بزرگ که از چند دستگاه آسانسور نزدیک به هم استفاده می نمایند مناسب می باشد.