استاندارد ادواری و خدمات پشتیبانی

  • اطمینان از اتمام عملیات نصب و راه اندازی آسانسور و به انجام رسیدن کلیه عملیات ساختمانی و برق رسانی و سایر عملیات مربوطه
  •  ارسال کپی از صفحه اول پروانه ساختمانی و کپی کارت ملی متقاضی پشت و رو به شرکت
  •  ثبت نام اینترنتی توسط شرکت، اخذ کد رهگیری و مشخص شدن شرکت بازرسی
  •  تأئید نهایی بازرس
  •  انتظار جهت اعلام تاریخ نوبت بازرسی توسط شرکت بازرسی
  •  عقد قرارداد سرویس و نگهداری یک ساله بین کارفرما و پیمانکار
  •  پرداخت وجه هرینه بازرسی توسط کارفرما و ارائه اصل فیش واریزی به شرکت
  • ارسال نقشه، محاسبات و بقیه مدارک و همچنین فرم مهندس ناظر توسط شرکت به شرکت بازرسی
  •  بازرسی آسانسور توسط بازرس مربوطه با حضور نماینده شرکت و رفع ایرادات احتمالی تا آخرین بازرسی
  •  ارسال کپی برابر اصل شده قرارداد سرویس و نگهداری یک ساله و انجام بیمه نامه آسانسور به شرکت بازرسی برای تکمیل پرونده

چند نمونه از استاندارد های دریافت شده توسط آتیس :