تعریف گاورنر :

گاورنر یا کنترل کننده مکانیکی سرعت وسیله ایست که از طریق سیم بکسل یا زنجیر به سیستم ترمز ایمنی کابین یا وزنه تعادل وصل شده تا در موقعی که سرعت از حد تعیین شده بیشتر گردد با فعال سازی ترمز ایمنی نسبت به توقف کابین اقدام نماید. در خصوص گاورنر آسانسورهای استاندارد ملی ایران به شماره 7988 بعنوان مرجع می باشد.

الزامات :

عملکرد گاورنر برای ترمز ایمنی کابین ، باید حداقل 115% سرعت نامی و کمتر از موارد زیر باشد: 

  • 0/8 متر ببر ثانیه در صورتی که ترمز ایمنی از نوع لحظه بجز نوع غلطکی
  • 1 متر بر ثانیه در صورتی که ترمز ایمنی از نوع غلطکی باشد.
  • 1/5 متر بر ثانیه در صورتی که ترمز ایمنی لحظه ای با اثر ضربه گیری باشد، و یا ترمز ایمنی تدریجی که در سرعت های کمتر از 1 متر بر ثانیه استفاده میشود.

سرعت عملکرد گاور نر وزنه تعادل باید از سرعت عملکرد گاور نر کابین بیشتر باشد. اختلاف سرعت عملکرد نباید بیش از 10% بیشتر باشد. 

در تمام شرایط باید کامل در دسترس باشد ، درصورتی که در داخل چاهک آسانسور نصب شده باید امکان دسترسی از بیرون چاه به آن مقدور باشد. جهت چرخش گاور نر با توجه به عملکرد ترمز ایمنی باید روی فلکه علامت گذاری شود. تجهیزات تنظیم سرعت گاور نر باید پس از تنظیم سرعت عملکرد پلمپ گردد. پس از آزاد شدن ترمز ایمنی گاور نر نباید بطور خودکار آماده به کار شود.

حداقل قطر سیم بکسل  6 میلیمتر می باشد . نسبت قطر واقعی فلکه به سیم بکسل نیز آن باید حداقل 30 باشد ، میکروسوئیچی باید تعبیه گردد که در صورت پارگی و یا شل شدن سیم بکسل گاو رنر آسانسور را متوقف نماید.

بروی گاورنر باید پلاکی شامل اطلاعات :

نام سازنده

علامت آزمون و مراجع

سرعت درگیر شدن تنظیم شده نصب گر

شرکت آسانسور و پله برقی آتیس انواع برند های گاورنر موجود و رایج در بازار را در اختیار مراجعین قرار خواهد داد.