الزامات کابین آسانسور

Ο  ارتفاع مفید داخل کابین و نیز ورودی ان  باید حداقل ۱۹۵ سانتیمتر باشد. ورودی های کابین باید مجهز به درب باشد. در مقررات ملی ساختمان مبحث پانزده، ارتفاع مفید ورودی کابین در طبقات برای ورود عادی ۲ متر اعلام شده است. الزامات کابین آسانسور

o کابین باید بوسیله دیواره ها، کف و سقف کاملا مسدود شود. تنها محلهایی که مجاز به باز بودن می باشند عباتند از: ورودیها، دربها و دریچه های اضطراری، محفظه های تهویه، همچنین دیوارهها، کف و سقف کابین نباید از مواد قابل اشتعال و یا تولیدکننده گاز و دودهای خطرناک ساخته شود.

در کابینهای با درب بدون منفذ باید روزنه های تهویه هوا (با سطح حداقل یک درصد مساحت کابین) در قسمت بالا و پایین تعبیه گردد. روزنه های یاد شده باید بگونه ای باشند که امکان گذراندن میله ای به قطر ۱ سانتی متر از آن مقدور نباشد. روشنایی کابین باید دائمی بوده و در محل کلید فرمان و کف کابین به میزان حداقل ۵۰ لوکس تامین گردد. درصورت استفاده از لامپهای التهابی باید دست کم از دو لامپ موازی استفاده گردد. در زمان قطع برق، منبع برق اضطراری باید بتواند حداقل لامپ یک واتی را به مدت یک ساعت روشن نگه دارد. الزامات کابین آسانسور

کابین باید مجهز به سیستم اعلام خطر (زرد رنگ) بوده که به سهولت قابل تشخیص و در دسترس باشد. برق ان نیز باید از طریق منبع روشنایی اضطراری تامین گردد. سیستم یاد شده می تواند شامل شاسی به شکل زنگ، سیستم آیفون، ارتباط تلفنی یا وسیله مشابه باشد. در صورتی که تراول بیش از ۳۰ متر باشد باید سیستم آیفون یا مشابه آن ارتباط بین کابین و موتورخانه را برقرار نماید.

o بار اسمی کابین شامل حداکثر تعداد نفرات و حداکثر کیلوگرم باید در داخل کابین مشخص گردد. اسم فروشنده و شماره سریال ساخت آسانسور نیز باید نشان داده شود.

O دکمه زنگ اخبار و توقف اضطراری باید پایین ترین دکمه بوده و در ارتفاع ۸۹ سانتیمتری نصب شود. بالاترین دکمه نیز نباید بیش از ۱/۳۷ متر از کف کابین باشد.

O تعبیه هواکش برای کابین درب دار الزامی میباشد.

O دستگیرهای بر روی یکی از دیوارههای کابین ترجیحا دیواره پشتی در فاصله حدود ۲۰ میلی متر از دیواره و در ارتفاع ۹۰ سانتیمتر از کف کابین نصب گردد. آسانسور آتیس

 

 

کابین

کابین