عامه مردم هنوز بر این باور هستند که در هنگام حریق نباید از آسانسور ها استفاده نمود،  اما آن دسته از آسانسور هایی که مخصوص استفاده در هنگام حریق  طراحی و پیاده سازی گردیده اند وظیفه مهمی را در سرویس دهی در هنگاه حریق ایفا می نمایند. وظیفه سرعت بخشیدن به خاموش شدن حریق و نیز وظیفه کمک کردن به آتش نشاننان فداکار بر عهده این مدل  از آسانسورها است آسانسور آتش نشانی .

 

در ادامه یک فایل pdf قرار داده ایم که ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي آسانسور آتش نشانی و ﻻﺑﯽ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﺎن را در بر میگیرد :

چهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید :

zavabetiatashneshani